İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara

Dava vekilliği hizmetleri
1.    İcra Ceza davaları
2.    İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
3.    İflas davaları
4.    İflasın Ertelenmesi Davaları
5.    İhalenin feshi davaları
6.    İhtiyadi haciz davası
7.    İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
8.    İtiraz ve itirazın iptali davaları
9.    İstirdat davaları
10.  Menfi tespit davaları
11.  Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri
  1. İcra ihalelerine katılma
  2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
  3. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
  4. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  5. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
  6. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
  7. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
  8. Şirket kurtarma çalışmaları
  9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi